• شهر برنج هفت روز هفته بصورت ۲۴ ساعته برای خرید باز است